تبلیغات
سایه - جدی اش نگیرید.......
هه!
چه واژه خنده داری!!
کدام عشق است که معشوق خودرا برهنه خواهدکرد؟کدام عشق است که تا معشوق زیباتری می بیند دلش میلرزد؟!
واگرعاشق بودی معشوقت برایت نفس بود نه هوس!
واگرعاشق بودی چشمانت هیچ کس جز معشوق را نمیدید!
مگردل چند بار عاشق میشود!؟
اینها همه اش یک شوخیست...
یک التهاب قلبی کوچک است که زود سردمیشود...
یک دوست داشتن ساده که آمهایی بافکر کوچک اسم آن را عشق میگذارند وآنقدر آن را دراندیشه کوتاه خود بزرگ میکنند که نام عشق بر آن مینهند!
کدام عاشق است که معشوق خودرا تنهابگذارد؟!شوخی عقل باقلب!
جدی اش نگیرید....


[ چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 ] [ 10:22 ب.ظ ] [ حسنا ]

[ نظرات() ]